Thursday, November 21, 2013

Shooting with Shoko FukudaShoko Fukuda, Vienna, 2013
(c) Emese Benko